Pages

02 de maig, 2005

Competències bàsiques

Com cada curs, al començament de maig es posen en marxa les proves de competències bàsiques. A la web del Departament d'Educació es pot llegir: "Durant el mes de maig, tots els centres docents de Catalunya que imparteixen les etapes obligatòries de l’ensenyament administren les proves estandarditzades que els ha tramès el Departament d’Educació. Aquestes proves avaluen l’adquisició de competències bàsiques al llarg de l’educació primària i al final del primer cicle de l’educació secundària obligatòria."

Finalitat de les proves
  • Conèixer el nivell de domini que l’alumnat té de les competències bàsiques.
  • Donar elements de reflexió als centres docents per facilitar la presa de decisions.
  • Les proves són un element més dels que el centre ha de tenir en compte en l’avaluació individual de cada noi i noia.

Si voleu més informació: