Pages

04 de febrer, 2005

La competència bàsica en TIC

La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació i la seva integració a les diverses àrees del currículum serà un dels eixos fonamentals de l'educació en els propers anys...
El següent document del Departament d'Educació estableix un primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la informació i comunicació (TIC) que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori.