Pages

12 de maig, 2007

Competències bàsiques

Durant el mes de maig, tots els centres educatius de Catalunya que imparteixen les etapes obligatòries de l’ensenyament administren les proves estandarditzades que els ha tramès el Departament d’Educació. Aquestes proves avaluen l’adquisició de competències bàsiques al llarg de l’educació primària i al final del primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

Els resultats de les proves hauran de servir per donar elements que permetin la reflexió i discussió al claustre i facilitin la presa de decisions sobre aspectes de gestió del currículum i resultats d’aprenentatge en aquestes etapes. Aquestes proves, i les reflexions i mesures que emprenguin els centres, s’emmarquen en el procés d’avaluació dels centres i de les actuacions per millorar la qualitat de l’ensenyament.

Finalitat de les proves
  • Conèixer el nivell de domini que l’alumnat té de les competències bàsiques.
  • Donar elements de reflexió als centres educatius per facilitar la presa de decisions.
  • Les proves són un element més dels que el centre ha de tenir en compte en l’avaluació individual de cada noi i noia.
  • Proposar tipus d'activitats per avaluar aprenentatges competencials.
Més informació: