Pages

05 de maig, 2006

Competències bàsiques

La setmana vinent comencen les proves de competències bàsiques...
Durant el mes de maig, tots els centres educatius de Catalunya que imparteixen les etapes obligatòries de l’ensenyament administren les proves estandarditzades que els ha tramès el Departament d’Educació. Aquestes proves avaluen l’adquisició de competències bàsiques al llarg de l’educació primària i al final del primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

Els resultats de les proves hauran de servir per donar elements que permetin la reflexió i discussió al claustre i facilitin la presa de decisions sobre aspectes de gestió del currículum i resultats d’aprenentatge en aquestes etapes. Aquestes proves, i les reflexions i mesures que emprenguin els centres, s’emmarquen en el procés d’avaluació dels centres i de les actuacions per millorar la qualitat de l’ensenyament.