Pages

05 de juliol, 2005

Creative Commons

Obra lliure? Coneixement posat a l'abast de totthom? El moviment Creative Commons defensa l'opció presa per molts autors de permetre la lliure difusió i ús de les seves obres (text, música, fotografies, pàgines web, materials multimèdia, treballs, activitats didàctiques...), sempre i quan es compleixin determinades condicions que en garanteixin la integritat i/o l'atribució d'autoria...

Creative Commons

Per saber més coses sobre el CC: